Archive for the ‘U’ Category

U

mandag, mars 3rd, 2008

Uavhengige goder

To goder som er slik at en økning i prisen på det ene ikke påvirker etterspørselen etter det andre. (Krysspriselastisiteten er null.)

Udekket renteparitet

Viser at selv med perfekt kapitalmobilitet mellom land kan det oppstå forskjeller i landenes rentenivå som følge av forventninger om valutakursendringer, som for eksempel devalueringsforventninger.

Ufullkommen konkurranse

Enhver markedsform som ikke er fullkommen, det vil si som ikke er frikonkurranse.

Uførepensjon

Tast ytelse fra Folketrygden til dem som har blitt godkjent som uføre av Rikstrygdeverket.

Ugjendrivelige kostnader

Kostnader man har pådratt seg og som ikke kan gjendrives/reverseres som for eksempel reklameutgifter og spesialiserte produksjonsanlegg som har lav verdi i andre anvendelser.

Umyndig

En person som ikke har de vanlige rettighetene som følger med å være myndig. Under 18 år eller umyndiggjort.

Utbetaling

Likvider som ytes, for eksempel utbetales kontant eller bank.

Utbytte

Del av overskuddet i et aksjeselskap som deles ut til aksjonærene.

Utenriksregnskapet

Viser alle økonomiske transaksjoner et land har med resten av verden, og er delt i driftsregnskapet, kapitalregnskapet og finansregnskapet. Driftsregnskapet gir en oversikt over Norges inntekter og utgifter overfor utlandet, mens kapitalregnskapet viser kjøp og salg av patenter, rettigheter mv., og kapitaloverføringer uten motytelser. Finansregnskapet viser endringer i gjelds- og fordringsforholdene som Norge har mot utlandet.  Se også betalingsbalansen.

Utgående beholdning (UB):

Innestående beløp på en konto når en regnskapsperiode er avsluttet.

Utrangeringsverdi

Antatt verdi (skrapverdi) av en maskin/bygning når den p.g.a. slitasje eller tekninsk utvikling ikke lenger skal brukes.

Utvidet ISLM-modell

ISLM-modell for en åpen økonomi med valutamarked, også kalt Mundell-Fleming-modell eller ISLMBB-modell.