Archive for the ‘T’ Category

T

mandag, mars 3rd, 2008

Tariffavtale

En avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold.

Tarifflønn

Lønn som det er forhandlet og gjort avtale om.

Teknisk komplementaritet

Dvs at innsatsfaktorer benyttes i et fast forhold til hverandre.

Teknologiske endringer

Samlebetegnelse på alle store og små forbedringer av produksjonen i samfunnet som gjør at en får større verdiskaping for samme bruk av ressurser.

Tendenslov

Visse ”naturgitte” regler, som riktignok av og til brytes, men som stort sett gjelder som tendens. Økonomiske ”lover” og sammenhenger er tendenslover (det vil si de gjelder bare i ”gjennomsnitt”, det kan være store avvik, men tendensen er sannsynlig). Målet med økonomisk vitenskap er å oppdage disse tendensreglene, eller tendenslovene, og så beskrive dem så enkelt og så nøyaktig som mulig.

Teori

Et utsagn, eller et sett med sammenhengende utsagn, om årsak og virkning, aksjon og reaksjon. Teori er derfor forenkling og abstrahering. Teori kommer av det greske ordet theoria, som betyr ”betraktning”.

Terminkurs

Den valutakurs som gjelder nå for avtaler om omsetning på et fremtidig tidspunkt. Se også spotkurs.

Terskelverdi

En terskelverdi er et begrep som gjerne brukes i tilknytning til en betingelse. Generelt er det slik at dersom en terskelverdi overstiges, innfris en eller annen betingelse. F.eks kan man si at det ikke kreves skatt før terskelverdien for brutto lønn overstiger et bestemt beløp. Terskelverdier kan også være punkter hvor en må ta inn helt nye elementer i den økonomiske analysen, enten det skyldes investeringen i seg selv, eller offentlig regelverk i forbindelse med investeringen.

Tilbud

Sammenhengen mellom den mengden av et gode produsentene planlegger å selge, og prisen på godet, cet. par.

Tilbudselastisitet

Et mål på hvor mange prosent tilbudet endres når en av de variable som påvirker tilbudet øker med 1%.

Tilbudsfunksjon

En sammenheng mellom tilbudet av et gode og de variable som påvirker tilbudet.

Tilbudskurven

En graf som viser sammenhengen mellom prisen på et gode og tilbudet av godet. Tilbudskurven faller sammen med marginal alternativkostnad.

Tilbudsoverskudd

En situasjon hvor tilbudt mengde er større enn etterspurt mengde.

Tilbudssideøkonomi

En økonomisk retning som legger vekt på tilbudssiden, og som er opptatt av hva som flytter aggregert tilbud utover. Skolen hevder at marginalskatt på lønn og kapitalinntekt reduserer arbeidsinnsats og sparing, et kutt i marginalskattene vil derfor øke faktortilbudet og total produksjon. Et ekstremt syn fremmet av den amerikanske økonomen Arthur Laffer, er at skattelette vil egentlig føre til økte skatteinntekter.

Tilbudssjokk

Tilbudssjokk er brå endringer i produksjonskostnader eller i produktiviteten, og som fører til skift i aggregert tilbud.

Tillitsvalgt

Arbeidstakernes valgte representanter i fagforeninger og samarbeidsorganer i bedriften.

Tiltagende skalautbytte

Betyr at produksjonen øker prosentvis mer enn den prosentvise økningen i innsatsfaktormengdene. Dvs at en dobling av innsatsfaktormengdene gir mer enn en dobling av produksjonen. Se også skalautbytte.

Todelt tariff

En prissetting hvor konsumenten både betaler en inngangsavgift og en brukeravgift.

Toehold

Ved oppkjøp av et firma velger en å kjøpe en andel av aksjene i firmaet før selve budgivingen starter (Toehold). I teorien så skal dette føre med seg en mer aggressiv budgiving fra det selskapet som ønsker å foreta kjøpet og dermed mindre attraktivt for konkurrenter å bli med i budprosessen. Dermed vil prisen firmaet vil måtte betale bli lavere enn det den alternativt ville ha vært. Alternativt om noen andre blir med i budprosessen så vil en få god betalt for de aksjene en allerede har kjøpt og dermed få igjen noe for det en har lagt ned i kostnader i budprossesen. Empiri viser at denne taktikken ofte viser seg å være mislykket. Det skyldes antakeligvis at toeholds oppleves som fientlig og at en dermed møter motstand fra firmaet en ønsker å kjøpe.

Toll

En avgift på importerte varer.

Tollunion

Avtale mellom land om at de skal ha felles tollsatser i forhold til land som ikke er med i unionen.

Toppskatt

Skatt på personinntekt som overstiger et bestemt beløp.

Totale gjennomsnittskostnader

Summen av faste og variable gjennomsnittskostnader.

Totale kostnader

Verdien av de innsatsfaktorer bedriften bruker i produksjonen. Er lik summen av variable kostnader og faste kostnader.

Total faktorproduktivitet

Samlebetegnelse på andre faktorer enn sysselsetting og kapitalmengde som bidrar til størrelsen på BNP. Se også produktivitet.

Totale kostnader

Samlede kostnader som består av både faste og variable kostnader.

Transaksjonskassen

Den pengemengde publikum ønsker å sitte med ut fra transaksjonsmotivet.

Transaksjonskostnader

Kostnader som partene pådrar seg mens de forsøker å bli enige om en avtale (handel), og mens de følger den opp.

Transaksjonsmotivet

Fordi inntekter og utgifter som oftest ikke er synkroniserte, vil de fleste av oss beholde i likvider (se likviditet) den del av lønnen vi regner med vil gå til forbruk inntil neste lønning utbetales. Slik er det også for bedrifter.

Transitivitetsaksiomet

Aksiomet som sier at hvis konsumenten er stilt overfor tre godekombinasjoner, A, B og F, og hun foretrekker A fremfor B og B fremfor F, så må hun også foretrekke A fremfor F.

“Tredje sektor”:

Virksomheten til lag og foreninger.

Trekkgrunnlag skatt

Bruttolønn med fradrag av pensjons- og fagforeningstrekk.

Tvangsauksjon

Auksjon som Namsmannen avholder som ledd i tvangsinndrivelse av gjeld.

TØH

Trondheim Økonomiske Høyskole en del av Høyskolen i Sør Trøndelag.

TØI

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning – er et forskningsinstitutt lokalisert i CIENS i Oslo. Instituttet har som formål å frambringe og formidle forskningsbasert kunnskap om transport og samfunn til offentlige og private etater, organisasjoner og bedrifter.