Kategori: R

  • R

    Rasjonalitet Rasjonell atferd er atferd som tilfredsstiller nærmere angitte fornuftskrav, som kan være av ulik art. Et hovedskille går mellom to typer: Økonomisk rasjonell vurdering av de beste konsekvenser. Ekspressiv rasjonell vurdering ut frå hvor godt handlinga uttrykker rasjonelle holdningar og motiver i praksis. Rasjonell Se økonomisk rasjonalitet. Rasjonelle forventninger Se forventninger. Realdisponibel inntekt Et…