Archive for the ‘L’ Category

L

mandag, mars 3rd, 2008

Lager

Enhver ledig ressurs som har økonomisk verdi. Enhver beholdning eller mengde som det er forventen en etterspørsel fra i fremtiden.

Lagerbudsjett

En tallfestet beskrivelse av mengder og priser for planlagt lagerhold for ferdigvarer, halvfabrika og råvarer.

Lagerholdskostnader

En betegnelse innenfor lagerteorien på rentekostnadene som kommer som følge av kapitalbindingen i matrialer og varer på lager.

Lagerkostnader

I motsetning til lagerholdskostnader så er dette kun konkrete kostnader knyttet til selve lagerholdet. Vi snakker om kostnader ved å opprette og drifte et lagersystem som for eksempel husleie, forsikring, lys, varme, lønninger, it-systemer osv.

Lagerreserve

Differansen mellom den virkelige og bokførte verdien for varer på et lager. I utgangspunktet skal denne verdien enten være positiv eller null, da det ellers vil oppstå en nedskrivningsplikt i regnskapet. Dette er en av flere skjulte reserver i regnskapet som en skal være klar over. I dårlige tider benytter bedrifter seg gjerne av slike reserver, f.eks. ved å bygge ned varelageret. 

Laissez-faire

(løst oversatt: «la oss være») Det syn at myndighetene bør blande seg minst mulig i den økonomiske aktivitet. Økonomisk-politisk oppfatning med tilknytning til den klassiske økonomiske liberalismen. Statsmakten bør ikke gripe inn i varemarkedene eller produksjonsmarkedene, men overlate ressursfordelingsproblemene til private virksomheter og husholdningene i overensstemmelse med deres egne interesser.

Lang rente

Den lange rente, som er renten på penger bankene låner gjennom obligasjonsmarkedet (kapitalmarkedet). Se også markedsrenten.

Lang sikt

Det heter ”på lang sikt”, eller bedre, ”i det lange løp”, men ikke ”på sikt”. Lang sikt er lengre enn kort sikt.

Langsiktig fordring

Fordringer som forfaller til betaling tidligst etter ett år. 

Langsiktig gjeld

Gjeld som forfaller lengre enn ett år fram i tiden.

Langsiktig kapital

Den delen av kapitalen i en bedrift som hverken er kortsiktig gjeld eller egenkapital. 

Lange løp

(Lang sikt) Tidsperioden fra og med at de faste produksjonsfaktorene kan endres.

Lavkonjunktur

En situasjon der faktisk BNP er lavere enn normalt BNP, dvs at vi ligger under trendkurven.

Leasing

En finansieringsform for leie av maskiner, biler og annet kapitalutstyr. Leasing er et alternativ til kjøp og gjør det mulig å skaffe kostbart utstyr ofte uten kontantbetaling.

Legale monopol

Monopol som er etablert ved lov.

Leverandørgjeld

Når vi kjøper på kreditt og skal betale om for eksempel 14 dager, låner vi penger av en leverandør og pådrar oss en gjeld.

Liberalisme

En etisk/politisk oppfatning som I enkelhet kan sies å hevde enkeltindividets ret tog frihet til å forfølge sin oppfatning av det gode liv, såfremt det ikke går ut over anderes rett til det same. Liberale verdier vil derfor være nært knyttet til et frihetsbegrep som defineres ut fra de absolutte rettigheter den enkelte har til å unngå andres urettmessige inngrep i eget liv.

LIBOR

Forkortelse for London Interbank Offered Rate

LIFO

(Last In First Out) En lagervurderingsmetode som går ut på at en ser for seg at en hele tiden selger de varepartiene en har kjøpt sist. Dette medfører at en får en god beskrivels av varekostnaden, da prisene som en benytter seg av må ventes å ligge nært opptill det det vil koste å gjennanskaffe varen. Problemet ligger på vurderingen av varelageret, i et samfunn med inflasjon må vi forvente oss at vurderingen av varelageret i regnskapet stadig vil bli lavere i forhold til hva det vil koste å gjennanskaffe varelageret. Se også FIFO (First In First Out)

Ligning

Ligningsmyndighetenes beregning av hvor mye skatt en skatteyter skal betale. Beregningen skjer året etter at inntekten kom.

Ligningsverdi

Eiendoms,aksje-, obligasjonskurs eller lignende som skal oppgis på selvangivelsen, verdien som skal brukes er verdien ved kalenderårets slutt.

Likevekt

Et begrep som benyttes i økonomisk teori for å beskrive en tilstand uten tendens til forandring. Begrepet innebærer at det er balanse mellom tilbud og etterspørsel, enten for økonomien som helhet, det vil si at alle markedene for varer og tjenester er i likevekt samtidig (generell likevekt), eller for deler av den (partiell likevekt). I et marked som er i likevekt, vil ingen av markedsaktørene ønske å forandre sin handlemåte.

Likevekt i pengemarkedet

Tilbudet av penger er lik pengeetterspørselen. LM-kurven viser alle kombinasjoner av nasjonalprodukt og rente som gir likevekt i pengemarkedet. Skal vi ha likevekt i pengemarkedet, må tilpasningen ligge på LM-kurven.

Likevekt i produktmarkedet

Betyr at nasjonalprodukt, priser og sysselsetting fastsettes på et nivå, slik at det bedriftene er villige til å selge (aggregert tilbud, AT), akkurat svarer til det beløpet kjøperne er villige til å bruke (aggregert etterspørsel, AE). Likevekt i produktmarkedet har vi altså når aggregert etterspørsel er lik aggregert tilbud. IS-kurven viser alle kombinasjoner av nasjonalprodukt og rente som gir likevekt i produktmarkedet. Skal vi ha likevekt i produktmarkedet, må tilpasningen ligge på IS-kurven.

Likevektsledighet

Samme som naturlig arbeidsledighet.

Likevektspriser

De prisene som i teoretisk forstand gir markedslikevekt (se likevekt). Tilbud er da lik etterspørsel. Vi bruker ofte uttrykket at prisene (eller renten i lånemarkedet og lønnen i arbeidsmarkedet) klarerer markedet, og at vi da har markedsklarering. Skal en slik likevekt oppfylles, forutsettes det som oftest at prisene er fleksible.

Likviditet

I dagligtale betyr det penger, men det er egentlig betalingsevne. En person eller et foretak som er likvid, har penger nok til å gjøre opp for seg. Likvide midler, eller kortere likvider, er altså penger, innskudd på foliokonto, obligasjoner, børsnoterte aksjer og eventuelt andre verdigjenstander som malerier, skulpturer, andre samlinger, hus, eiendom og lignende. Men et objekt kan være mer likvid enn et annet. En bedrift er likvid i lovens forstand når summen av dens betalingsmidler og verdien av bedriften er større enn dens gjeld.

Likviditetsbudsjett

Et budsjett som viser pengestrømmen gjennom virksomheten eller husholdningen. Gjør det mulig å se om det til enhver tid er nok penger til å betale de løpende utgiftene.

Likviditetspreferanser

Etterspørsel etter likvide midler/ønsket beholdning av likvide midler.

Likviditetspreferansefunksjonen

Et praktfullt ord for etterspørselsfunksjonen for penger.

Livsinntekt

Den samlede inntekt som en person kan tjene i løpet av sitt livsløp.

LM-kurven

Viser de verdiene av nasjonalproduktet som for ethvert rentenivå gir likevekt i pengemarkedet.

Lock out

(Arbeidsstegning) En hel eller delvis arbeidsstans som en arbeidsgiver iverksetter for å tvinge fram en løsning av en tvist med en fagforening.

Long position

Er man «long» i en aksje betyr dette at man er eieren av aksjene og har disse stående på sin konto. Om en eier en long position så ligger posisjonens risiko ligger i en evt. kursnedgang i underliggenhet. Gevinstpotensialet er i teorien ubegrenset.

Loven om avtagende grenseutbytte
(Gossens første lov)

Etter hvert som man øker mengden av bare en innsatsfaktor, og holder de andre innsatsfaktorene konstant, vil produksjonsøkningen bli mindre og mindre. Dvs. synkende grenseproduktiviteter for hver av faktorene.

Loven om avtagende substitusjonsbrøk

Jo mer forbrukeren allerede konsumerer av et gode, desto mindre er hun villig til å avstå av et annet gode for å få ytterligere én enhet av godet.

Loven om avtagende utbytte

En økning i en variabel innsatsfaktor (for eksempel arbeid) gitt at andre innsatsfaktorer (for eksempel land) holdes konstant, øker produktmengden (for eksempel epler). Men før eller senere vil den økte produktmengden (økningen i epler), som følge av en like stor økning i den variable innsatsfaktoren (arbeid), bli mindre og mindre.

Loven om egeninteresse

Produsentene i en markedsøkonomi vil i egeninteresse justere sin produksjon slik at den er i overensstemmelse med konsumentenes ønsker.

Loven om én pris

En vare koster det samme i en gitt valuta uansett hvor den omsettes (jfr. kjøpekraftsparitet)

Loven om fallende etterspørsel

Når prisen på et gode stiger, samtidig som alt annet holdes konstant, etterspørres mindre av godet. Se også Marshalls lov.

Lukket økonomi

Et land som ikke har økonomisk samkvem med andre land.

Lump-sum skatt

En lump-sum skatt er en skatt som er satt til et fast beløp, uten endring i skattesituasjon. Vanligvis tenker vi oss at individene i økonomien må betale en fast sum uavhengig av innteksnivå. Lump-sum skattene regnes som effektive skatter da, da de ikke virker inn på hvilke valg individene i økonomien velger, f.eks. i forhold til hvor mye en velger å jobbe. Lump-sum skatter regnes gjerne som en form for idealiserte skatter som gjerne brukes i økonomiske modeller, men som vi skjeldent finner i virkeligheten.

Lønns- og prisspiral

En «spiral» hvor lønninger og priser gjensidig påvirker hverandre, slik at prisstigning fører til lønnsøkning, og lønnsøkning fører til prisstigning.

Lønns- og trekkoppgave

Skjema som arbeidsgiveren må sende til ligningskontoret og til arbeidstakeren som sier hvor stor lønnen har vært, hvor mye som er trukket i skatt, og hva feriepengegrunnlaget utgjør.

Løpende priser

Priser som gjelder på registreringstidspunktet, det vil si dagens priser. Se faste priser.