Archive for the ‘G’ Category

G

mandag, mars 3rd, 2008

Garanti

Ved kjøp gir selger en garanti som gir kjøperen rettigheter i tillegg til dem Kjøpsloven gir når det gjelder mangler ved en vare.

Gebyr

som beregnes av banker og andre långivere eller offentlig sektor for visse tjenester.

Generalbudsjettligningen

Ofte kalt økosirken (økosirk = økonomisk sirkulasjon). Den mest sentrale økosirkrelasjon i makroøkonomiske modeller. Den sier at samlet tilgang av varer og tjenester må være lik samlet anvendelse, og viser at nettonasjonalproduktet R kan brukes til privat konsum C, private investeringer i realkapital innenlands I, offentlig kjøp av varer og tjenester G og nettoeksport X, (R = C + I + G + X).

Generalforsamling

Øverste styrende organ i et aksjeselskap

Generell likevekt

Likevekt i økonomien som helhet. Se likevekt.

Giffen-gode

(Giffenparadokset)

Gode som er slik at om prisen på det øker, øker også etterspørselen etter godet. Er aldri påvist for mennesker.

Gjeld

Den går fram av balansen i et regnskap og viser hva vi skylder, for eksempel til banker, leverandører og offentlige myndigheter.

Gjeldsbrev

Dokument som inneholder erklæring om at man skylder penger.

Gjennomsnittlig konsumtilbøyelighet

Den andel av total disponibel inntekt som brukes til konsum; lik privat konsum dividert med privatdisponibel inntekt.

Gjennomsnittskostnader

Kostnader per enhet produsert.

Gjennomsnittlig konsumtilbøyelighet

Andelen av privat sektors disponible inntekt som går til konsum. Finnes altså ved å dividere privat konsum med privat disponibel inntekt.

Gjennomsnittlig sparetilbøyelighet

Andelen av privat sektors disponible inntekt som går til sparing. Finnes altså ved å dividere privat sparing med privat disponibel inntekt.

Gjennomsnittsprising

Pris settes lik gjennomsnittskostnad.

Goder

Felles betegnelse på varer og tjenester.

Gossens lov

(Gossens andre lov) Nytten av den siste krone skal være lik i alle anvendelser.

Gratispassasjer

En person som mottar nytte av et gode, men som ikke betaler for det.

Gratispassasjerproblemet

Problem som gjerne knyttes til produksjon av kollektive goder i en uregulert økonomi. Da man ikke kan ekskludere folk fra å benytte seg av et gode vil det kunne være vanskelig å inndrive betalingsvillighet slik at man får produsert godet i et optimalt omfang.

Grenseinntekt

Økning i inntekten som følge av én enhets økning i produksjonen.

Grensekostnader

Økning i totale kostnader når produksjonen øker med én enhet.

Grensenytten

Økning i nytte som følge av én enhets økning i forbruket av godet.

Grenseproduktivitet

Økning i produktmengde som følge av én enhets økning av en innsatsfaktor cet. par.

Grenseproduktiviteten av arbeid

Økning i nettonasjonalproduktet ved en marginal endring i sysselsettingen.

Grunnbeløp (G):

Folketrygdens nøkkelbegrep som mange trygdeytelser er regnet ut i forhold til. Grunnbeløpet reguleres opp hvert år av Stortinget, oftest pr. 1. mai. (Fram til 1. mai 2007 er G på 66.812 kroner.)

Grunnrenten

Avkastningen ut over normal avlønning til arbeidskraft og kapital. Oppstår i produksjonsprosesser som utnytter knappe naturressurser (f.eks. oljeutvinning).

Grønn avgift

Avgift som innføres for å få de økonomiske aktørene til å redusere aktiviteter som skaper eksterne kostnader.

Gullmyntfot

En form for gullstandard som dominerte fra 1870 til midt i 1930-årene, hvor sentralbanken var pålagt å innløse sine sedler med gullmynt og kjøpe gull den ble tilbudt til en pris lik pengeenhetens gullverdi.

Gullstandard

Et pengesystem hvor pengeenheten svarer til en bestemt mengde fint gull.