Archive for the ‘C’ Category

C

mandag, mars 3rd, 2008

Call option

(Kjøps opsjon) En rett men ingen plikt til å kjøpe underliggendetil en gitt pris enten på et tgitt tidspunkt eller innenfor et tidsintervall en gang i fremtiden.

Cap

(Rentetak) avtale som begrenser hvor høyt opp en variabel rente kan stige, innenfor en gitt tidsperiode.

CAPM

Forkortelse for capital asset pricing model. Modell som forklarer forholdet mellom forventet avkastning og risikoen til en investering.

Ceteris paribus

Betyr kort og godt: ”alt annet like” og forkortes ofte til cet par. Brukes som et hjelpemiddel til å forenkle virkeligheten, slik at vi kan konsentrere oss om de sammenhengene vi er interessert i, for eksempel ved å tenke på sammenhengen mellom to variabler ganske enkelt ved å anta at alt annet er likt.

Clearing

Avregning eller oppgjør, brukes særlig om at banker og andre finansinstitusjoner avregner sine tilgodehavender og krav mot hverandre.

Clearing-sentral

En institusjon som foretar avregning for partene i en handel. En clearingsentral fungerer som selgers kjøper og kjøpers selger i en handel, og garanterer på den måten for motpartens evne til å oppfylle avtalen.

Coase teorem

Hvis eiendomsretter eksisterer og private parter kan forhandle om ressursallokering uten kostnader, kan de selv løse problemet med eksterne virkninger.

Cobb-Douglas nyttefunksjon

En nyttefunksjon U(x,y) = xay1-a , der x og y er to goder og a er en konstant.

Cobb-Douglas produktfunksjon

En produktfunksjon av formen Y = AKαNβ hvor Y er produksjonsmengde, K er kapitalmengde, N er sysselsetting, A, α, β er konstanter.

Controller

En som har ansvar for finansvirksomheten, eller en som kontroller utgiftsposter og reviderer regnskapet.

Corporate finance

Fagområde innen finans som tar for seg finansielle beslutninger som bedrifter tar samt verktøy og analyser som de benytter for å ta disse beslutningene. Målet er å maksimere selskapets verdi samtidig som en minimerer firmaes finansielle risiko.

Også en finansiell tjeneste hvor blant annet tilrettelegging av kapitalanskaffelse, kjøp/salg av selskaper, verdivurderinger og restrukturering kan inngå. Tilbys av større banker og meglerforetak.

Cournot-elastisiteten

(priselastisiteten) Viser med hvor mange prosent etterspørselen etter et gode endrer seg når prisen på godet øker med én prosent, cet. par. Den er alltid negativ, men oppgis ofte i absoluttverdi.

Cournot-kurven

(Pris-forbrukskurven) En kurve i to-godediagrammet som viser konsumentens endring i forbruk av de to godene når prisen på det ene gode endres (det vil si når budsjettlinjen svinger om et av aksepunktene).

Cournot-modellen

En markedsmodell hvor det bare er to produsenter (duopol) og hver produsent tar konkurrentens produktmengde som gitt når de maksimerer profitten.

Crowding out-effekten

Reduksjonen i private investeringer som følger av at en ekspansiv finanspolitikk presser renten oppover. Det er et faktum at høyere aggregert etterspørsel, for eksempel som følge av økt offentlig etterspørsel, kan presse renten oppover. Dersom beslutningene om å investere bygger på rene lønnsomhetsbetraktninger, vil høyere rente redusere investeringene, det vil si redusere etterspørselen og derved multiplikatoren. Investeringene blir på en måte fortrengt av den økte offentlige etterspørselen. Denne fortrengningseffekten, også kalt crowding out-effekten, er en viktig sekundæreffekt av den ekspansive finanspolitikken.