H

Handelsbalansen

Differansen mellom verdien av et lands eksport og import.

Handelsbedrift

En virksomhet som kjøper inn ferdige varer og selger dem videre i samme stand.

Handelsvare

Handelsvarer er varer som selges videre uten bearbeiding i bedriften. 

Handlingsregelen

Handlingsregelen er en regel for bruk av renteinntektene fra Statens pensjonsfond. Ifølge handlingsregelen skal statens årlige bruk av oljeinntekter tilsvare den forventede realavkastningen av kapitalen i Statens pensjonsfond – Utland. Forventet realavkastningsrate er satt til fire prosent. Dersom Stortinget holder seg til denne regelen, vil ikke det årlige forbruket spise av kapitalen i fondet. Sålenge det produseres olje på norsk sokkel, vil fondet øke.

Heckscher-Ohlin-teoremet

Teoremet er knyttet til teorien om komperative fortrinn. Det sentrale punktet i Heckscher-Ohlin-teoremet er at selv om en forutsetter at produksjonsfaktorene ikke kan bevede seg over landegrensene, vil den frie bevegeligheten av varer sørge for at det blir en tendens til utligning ikke bare av varepriser, men også av produksjonspriser. Mer på oekonomi.no .

Hedgefond

Fond som står relativt fritt til å velge investeringsobjekter. I utgangspunktet konstruert for å begrense risiko ved å kunne investere også i instrumenter som går godt i dårlige markeder, men variasjonen i strategier er stor, og enkelte hedgefond tar stor risiko. Fondene kan investere i alt fra aksjer til rentepapirer, derivater, valuta og råvarer.

Hedging

En hedging er en sikringshandlig mot en eller annen form for uønsket kurssvigning. Om en person eller bedrigt har en underliggende posisjon som inneholder riskoen for svigninger så finnes det er lang rekke muligheter for å sikre seg mot disse svigningene. En av de vanligste hedgingene som en foretar er mot valutakurssvigninger, om en norsk bedrift  skal investere i en stor produksjonsmaskin i dollar hvor betalingen forfaller om et år så kan en kjøpe en sikring hvor en låser inne dagens veslingskurs, en typisk hedge. En kan også hedge mot rentesvigninger, aksjekurssvigninger osv.

Heftelse

Forpliktelse som særlig er knyttet til fast eiendom, biler og båter. Vanligvis er det pant.

Hevd

Ervervelse av eiendomsrett eller bruksrett ved at man i god tro har hatt annen manns eiendom i sin besittelse eller utøvd langvarig bruk.

Historisk kostprinsipp

Historisk regnskapsføringsprinsipp, hvor anleggsmidler, varer og tjenester føres til anstafelseskost i regnskapet alternativt om varene er egenprodusert så føres de opp til tilvirkningskostnad. Prinsippet brukes gjerne sammens med prinsippet om laveste verdi, hvor en regnskapsfører til laveste verdi av historisk kost og virkelig verdi. Sammen danner disse en meget forsiktig/konservativ verdsetting i regnskapet innen for en tysk regnskapsstradisjon. Regnskapsprinsippene benyttes for små og mellomstore selskaper i Norge, Norsk Gap.

Hjemmekonkurrerende næringer

Næringer som selger sine produkter på hjemmemarkedet i konkurranse med import av de samme eller lignende produkter. Se også konkurranseutsatt næring.

Hjemmelshaver

Betegnelse på den eller de juridiske personene som eier eller er rettighetshaver til en eiendom eller eiendomsrettighet i følge grunnboken.

Hollandsk syke

Et økonomisk fenomen hvor et land får en pengegave i en kortere tidsperiode, gjerne i form av ekstraordinære inntekter fra en naturressurs, og hvor bruken av disse ekstrapengene medfører at en får en næringsstruktur som ikke er gir den beste velferdsutviklingen på lang sikt på lang sikt.

Hovedbok

Der i regnskapet hvor alle summerte tall fra de andre regnskapsbøkene er samlett. Hovedboken danner grunnlaget for resultatregnskapet og balansen.

Hovedstol

Den kapitalen en skylder der rentene og kostnadene holdes utenfor, alternativt det beløpet rentene eller avkastningen regnes ut i fra.

Hyperinflasjon

Betegner en situasjon med svært høy generell prisstigning. Det eksisterer ingen presis definisjon av begrepet men assosieres gjerne med en inflasjon på mer enn 50% pr år.

Humankapital (Menneskelig kapital)

Verdien av de menneskelige ressursene i en bedrift, et samfunn eller hos en person. Humankapitalen er de kvalifikasjonene et menneske har eller summen av kvalifikasjonene menneskene i en bedrift eller et samfunn besitter. Humankapitalen er således en kapital som en får avkastning for ved at en får høyere produktivitet og gjennom dette høyere lønn og lønnsomhet. Humankapitalen kan økes gjennom trening og utdanning.    

Husholdnig

Alle personer som bor sammen og som har felles kosthold.

Hvitvaskning

Kriminell handling som går ut på at en får penger som er tjent ved en kriminel handling, tjveri, svart arbeid, underslag, osv., til å se ut som om de er tjent på lovlig vis.

Hypotese

En antagelse som ikke er bevist, men som brukes som et arbeidsgrunnlag.

Høykonjunktur

En situasjon der faktisk BNP er høyere enn normalt BNP, vi ligger altså over trendkurven. Den høye aktiviteten fører gjerne til stigende priseer og lav arbeidsledighet.

Haavelmos teorem

En balansert økning av offentlige utgifter og inntekter

(ΔG = ΔT > 0) fører til økt produksjon.

Comments are closed.