Archive for the ‘W’ Category

W

mandag, mars 3rd, 2008

Walras lov

Økonomisk lov, utledet av den franske økonomen Leon Walras (1834–1910), som sier at om vi har likevekt i alle unntatt ett marked, da er det likevekt også i det siste.

Warrant

Kjøpsopsjon med lang løpetid. Den gir en rett, men ingen plikt til å kjøpe en aksje, obligasjon eller en annen vare. En warrent er gjerne ikke standarisert og utstedes derfor gjerne av finansielle institusjoner.

Wicksell-effekten

Økonomisk læresetnig som sier at kapitalisten i virkeligheten er arbeidersens venn. Det blir begrunnet på følgende måte: Større arbeidsintensitet, kapital pr. arbeidtime, hever arbeidsproduktiviteten og tillater derfor en høyere reallønn. Kapitalintensiteten er større jo høyere oppsparingstilbøyeligheten er. Høyere oppsparingstilbøyelighet tillater altså høyere reallønn. Læresetningen har fått navnet sikk etter den svenske økonomen Knut Wicksell.