Archive for the ‘V’ Category

V

mandag, mars 3rd, 2008

Valuta

Den gjeldende pengesort i et land. Engelsk valuta er pund sterling (£), i USA dollar ($), i Thailand ringgit, osv. I dagligtale betyr valuta utenlandske penger.

Valutabeholdning

Se valutareserve.

Valutakurs

Prisen på utenlands valuta, i Norge prisen i norske kroner per enhet valuta. I Norge angir valutakursen prisen i norske kr på 100 utenlandske pengeenheter (for pund, euro og dollar per én enhet). Valutakursen synker når etterspørselen etter kroner øker, det vil si når kronekursen går opp og den norske kronen blir sterkere.

Vallutakursmål

Styringsmål for pengepolitikken som går ut på å holde valutakursen stabil i en eller annen forstand.

Valutakursregime

De forordninger og regler, det vil si den politikk som gjelder, med hensyn til hvordan valutakursen fastsettes. Vanlige regimer er blant annet fastkursregime, målsoneregime og flytkursregime, både ren flyt og styrt flyt.

Valutakurv

Populær betegnelse på en sammensetning av flere valutaer med ulik vekt, brukt som verdimåler i forhold til egen valuta.

Valutamarkedet

Marked for omsetning av valuta, viser tilbud av og etterspørsel etter valuta.

Valutaopsjon

Gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge en bestemt mengde av en bestemt valuta til en på forhånd fastsatt pris, innen eller på en bestemt dato.

Valutapolitikk

Omfatter alle tiltak som direkte påvirker kursdannelsen på valuta. Også kalt kurspolitikk.

Valutareserve

Sentralbankens beholdning av gull og rentebærende utenlandske statspapirer. I våre makroøkonomiske modeller bruker vi en forenklet definisjon: Valutareserven er Norges Banks valutabeholdning.

Valutasikre

Sikre seg mot svingninger i valutakursen (eng.: hedge).

Vare- og tjenestebalansen

Samme som nettoeksporten. Se driftsbalansen

Vare- og tjenestemarkedet

Samme som produktmarkedet.

Vareinnsats

Varer som inngår i produksjonen, men som ikke regnes som investering.

Variabel

En størrelse som er interessant, og som kan defineres og måles. Viktige økonomiske variabler er blant annet priser, renter, arbeidsledighet, produksjon, valutakurser og lignende.

Variael gjennomsnittskostnad

Variable kostnader per enhet produsert.

Variable kostnader

Kostnader som varierer med produktmengden.

Variabel-sum spill

Spill der totalresultatet for spillerne blir påvirket av deltagernes beslutninger.

Variable innsatsfaktorer

Innsatsfaktorer hvis mengde kan endres på kort sikt.

Variable kostnader

Kostnader som endres når produksjonsnivået endres.

Varige konsumgoder

Konsumgoder som ikke kan forbrukes i sin helhet med en gang som for eksempel hus, bil, båt og hvitevarer.

Vedtekter

Fastesetter virksomhetens målsetning, regler for valg av styre, avvikling osv.

Velferdssamfunn

Et samfunn der alle samfunnsmedlemmene får tilfredsstilt sine grunnleggende økonomiske og sosiale behov.

Velferdsstat

1) En stat som sørger for at alle samfunnsmedlemmene får tilfredsstilt sine grunnleggende økonomiske og sosiale behov.2) Den del av offentlig sektor som har ansvaret for borgernes velferd: helse-, trygde-, sosial- og arbeidsmarkedsetat samt undervisningssektoren.

Verdiskapning (i en bedrift)

Verdien av produserte varer (omsetningen, salget)

-forbruket av varer og tjenester i produksjonen

—————————————————–

= Verdiskapningen

Verdiskapningsregnskap

Viser hvilke verdier som er skapt i bedriften og hvorden den er fordelt på bedriftens interessegrupper.

Verge

De (den) som har foreldreansvaret for en person under 18 år.

Virkemiddel

I den økonomiske politikken en økonomisk størrelse (en økonomisk variabel) som myndighetene har kontroll over, direkte eller indirekte. Kalles også politisk instrument.

VPS (Verdipapirsentralen) Verdipapirsentralen (VPS ASA) er et norsk allmennaksjeselskap med konsesjon til å registrere rettigheter til aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter med rettsvirkninger etter verdipapirregisterloven. Selskapet foretar avregning og oppgjør for handel med finansielle instrumenter i det norske verdipapirmarkedet.