Archive for the ‘N’ Category

N

mandag, mars 3rd, 2008

NAIRU

Det nivået på ledigheten som er forenelig med konstant inflasjon. (Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment).

Naive forventninger

Naive forventninger betyr at man forventer det samme neste år som i år. Se også forventninger.

Nash-likevekt

En situasjon der økonomiske aktører gjør de beste de kan, gitt hva konkurrentene gjør.

Nasjonalbudsjettet

Melding fra regjering til Stortinget som legges frem som St meld nr 1 i hver sesjon sammen med statsbudsjettet. Nasjonalbudsjettet gir en oversikt over den økonomiske tilstanden i landet og i andre land og den politikken som regjeringen har tenkt å føre for å realisere den utviklingen man planlegger i budsjettåret. I første halvdel av budsjettåret blir det utarbeidet et revidert nasjonalbudsjett, som redegjør for de endringene i den økonomiske politikken som vil være nødvendig i lys av den utviklingen som har funnet sted.
Jfr. nasjonalregnskapet.

Nasjonalproduktet

Se nettonasjonalproduktet.

Nasjonalregnskapet

For Norge, populært sagt et regnskap for det vi kan kalle foretaket Norge i løpet av ett år. Likevel er det en viktig forskjell mellom nasjonalregnskapet og regnskapet for et foretak: Foretaksregnskapet føres på grunnlag av omhyggelig bokføring, mens nasjonalregnskapet føres på grunnlag av forskjellige statistiske oppgaver. Nasjonalregnskapet skal gi presise definisjoner på de fleste makroøkonomiske størrelser, det skal gi en systematisk regnskapsmessig oversikt over de økonomiske forholdene i landet, og det skal gi grunnlag for makroøkonomisk budsjettering og planlegging, som blant annet kommer frem i nasjonalbudsjettet.

Naturalstønad

Ytelser fra folketrygden i form av varer eller tjenester. F.eks. behandling på sykehus og attføring.

Naturlig arbeidsledighet

Summen av friksjonsledigheten og strukturledigheten. Den ledighet vi har når bruttonasjonalprodukt er lik det potensielle, arbeidsmarkedet er i likevekt, og det ikke er noe lønns- eller prispress i økonomien. Derfor også kalt likevektsledigheten.

Naturlig monopol

Monopol oppstått i en bransje med markerte stordriftsfordeler. Tilfellet der en bedrift kan dekke hele markedets produksjon til lavere kostnader enn om produksjonen hadde vært spredd på flere bedrifter. Betegnes også som synkende enhetskostnader.

Naturressurs

En av de tre sentrale ressursene som inngår som produktiv innsatsfaktor i produksjonen. Typiske naturressurser er vannkraft, olje, malm, dyrkbar jord, skog, fisk o l.

NBBL

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er fellesorganisasjonen for norske boligbyggelag. 89 boligbyggelag står tilsluttet NBBL. Disse forvalter rundt 5000 tilknyttede borettslag med 250.000 boliger over hele landet.

NAV

Arbeids- og velferdsetaten er en norsk statlig etat under Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etaten er en sammenslåing av tidligere Trygdeetaten og Arbeidsmarkedsetaten (Aetat). Etaten inngår, sammen med sosialtjenesten i kommunene, i det som i oppstartsfasen het interim Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning (NAV).

Nedgangskonjunktur

En situasjon der veksten i faktisk BNP er lavere enn trendveksten.

NEF

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er en landsomfattende organisasjon for eiendomsmeglere.

Negativ ekstern virkning

Negative eksterne virkninger er vikninger av det en gjør som har liten betydning for den enkelte, men som har negative virkninger for selskapet som helhet. Ekempel på dette kan være Se eksterne virkninger.

Netto(real)investering

Se realinvestering.

Nettoeksporten

Den delen av et lands betalingsbalanse som bare viser hva et land har kjøpt og solgt til resten av verden av varer og tjenester i løpet av en viss tid. Lik verdien av eksport minus verdien av import, også kalt handelsbalansen. Se driftsbalansen.

Nettofinansinntekten

Summen av netto renteinntekter og netto aksjeutbytte i et land. Betrakter vi en lukket økonomi, er nettofinansinntekten lik null. Det du har i renteinntekter, må en annen ha som renteutgifter. Samlet vil derfor renteinntekter minus renteutgifter i en lukket økonomi være null. Tilsvarende gjelder for aksjeutbytte. I en åpen økonomi må vi også ta med renter, aksjeutbytte og lignende fra utlandet til Norge, minus renter, aksjeutbytte og lignende fra Norge til utlandet.

Nettofinansinvestering

Endring i landets finanskapital, og svarer til driftsbalansen overfor utlandet.

Nettoformue

Eiendeler minus gjeld.

Nettokapitalflyt

Se kapitalflyt.

Nettolønn

Det du får utbetalt av en arbeidsgiver etter at skatten er trukket fra. Bruttolønn minus skatt.

Nettonasjonalproduktet (NNP)

Et mål på den samlede verdiskapning i et land i løpet av ett år. Kan også tas som uttrykk for inntekt fra norske produksjonsfaktorer, og er lik verdien (til markedspris) av produksjonen i alle foretak fratrukket vareinnsats og kapitalslit. Se også bruttonasjonalproduktet.

Nettorealinntekten

Verdien av den vare- og tjenestestrøm landet produserer.

Nettverkseksternalitet

Betegner situasjoner der en persons etterspørsel etter et gode avhenger av hvor mange andre som har godet.

NHH

Norges Handelshøyskole er landets mest anerkjente vitenskapelige høyskole innen økonomisk-administrative fag.

NHO

NHO er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. Det er hovedsakelig bedrifter i den private sektoren som kan bli medlem i NHO. Bedrifter som eies av staten eller kommunene kan bare bli medlemmer om de jobber under vanlige konkurransemessige vilkår. Bedriftene utgjør ca. 450 000 arbeidsplasser, og samlet bidrar NHOs medlemsbransjer med ca. 40 % av den økonomiske verdiskapningen i Norge.

NIBOR

Forkortelse for Norwegian Interbank Offered Rate.

Nominell appresiering

En styrking av den nominelle valutakurs. Hvis vi den ene dagen betaler 7,8 kr pr euro og den andre dagen 7,9 kr pr euro har vi hatt en nominell appresiering av euroen.

Nominell depresiering

En svekkelse av den nominelle valutakurs. Hvis vi den ene dagen betaler 7,8 kr pr euro og den andre dagen 7,7 kr pr euro har vi hatt en nominell depresiering av euroen.

Nominell rente

Lånerente: Det vi betaler i renter for å låne penger (pålydende rente). Effektiv rente er summen av alle låneutgifter i prosent av lånet og uttrykker de virkelige låneutgifter. Obligasjonsrente: Renteinntekten i prosent av obligasjonens pålydende. Effektiv rente er renteinntekten i prosent av kjøpekursen. Realrenten er nominell rente minus prisstigning og eventuelt korrigert for skattefradrag.

Nominell valutakurs

Prisen på en utenlandsk pengeenhet uttrykt i hjemlandets pengeenhet.

Nominelle størrelser

I økonomisk forstand vanligvis størrelser målt i løpende priser.

Nominelt BNP

BNP målt i løpende priser, se bruttonasjonalprodukt.

Norges Bank

Sentralbanken i Norge. Har oppgaver som å sette styringsrenten for å oppnå inflasjonsmålet, sørge for finansiell stabilitet i Norge og forvalte Statens pensjonsfond ultand.

Normalavkastning

En situasjon der man får en avkastning på innskutt kapital og arbeidskraft som er like stor som den avkastningen man ville få ved å investere i andre prosjekter i samme risikoklasse.

Normalberetning

Normalberetnig er en revisjonsberetning med positiv konklusjon om regnskapet, om ledelsens oppfyllelse av sine plikter og om innholdet i årsberetningen, og utan forbehold eller presiseringer foreligger.

Normalform

En fremstillingsform av et spill også betegnet som en spillmatrise. Denne viser hvilken pay-off spillerne får som resultat av ulike kombinasjoner av spillernes handlinger.

Normal profitt

Se profitt.

Normalt gode

Et gode det etterspørres mer av når inntekten øker, cet. par., det vil si at Engel-elastisiteten er positiv.

Normativ økonomi

Tar utgangspunkt i hvordan ting bør være, for eksempel: Hvordan bør inntektsfordelingen være? Normativ økonomi spør om det økonomiske resultat er godt eller dårlig, og om det kan gjøres bedre. Se positiv økonomi.

Normbasert etikk

Når man skal vurdere om ei handling er riktig eller gal, god eller dårlig, så vurderer man handlingen i forhold til en norm. De 10 bud i Bibelen er eksempler på normer.

Null-sum spill

Et spill der summen av deltagernes gevinster og tap er lik null.

Nykeynesianisme

En økonomisk retning som ikke forutsetter stive priser, men som er opptatt av om slike stivheter kan utledes fra rasjonell individualistisk adferd, det vil si realistiske mikroøkonomiske forutsetninger.

Nyklassisk teori

En økonomisk retning som forutsetter at folk bruker all tilgjengelig informasjon når de former sine rasjonelle forventninger om økonomiske variabler.

Nytte

Hver vare eller tjeneste som tilfredsstiller et behov hos et individ, har nytte for individet. Summen av nytten av alle varer og tjenester som gir nytte til individet, er individets totale nytte.

Nyttekostnadsanalyse

Analyse som sammenligner samfunnsøkonomisk nytte og samfunnsøkonomiske kostnader forbundet med gjennomføringen av et kollektivt gode.

Næringsinntekt

Inntekt fra egen næringsvirksomhet.

Nærstående parter

To parter er nærstående parter dersom den ene part har bestemmende eller betydelig innflytelse på foretakets strategi eller operative valg.

Nøytralelastisk

En variabel endres med 1% når en annen variabel øker med 1%.

Nøytralisering

Det at myndighetene, ved hjelp av åpne markedsoperasjoner, holder pengemengden konstant når de gjennomfører finanspolitiske tiltak.

Nøytral rente

Den rente som er forenelig med normalt BNP.

Nåverdi

Dagens verdi av fremtidige kontantstrømmer neddiskotert med en gitt rentesats.

Nåverdimetoden

Investeringskalylemetode for å beregne lønnsomheten av en investering.