Archive for the ‘D’ Category

D

mandag, mars 3rd, 2008

Dagpenger

Ytelser som arbeidsledige får. Pr. dag utgjør de 2,4 promille av årsinntekten.

Dagslånsrenten

Tidligere navn på døgnlånsrenten. (D-lånsrenten). Renten på bankenes kortsiktige lån (ofte dagslån) i Norges Bank, danner taket i rentekorridoren.

Daltons sats

Forholdet mellom konsumentbetalt del og produsentbetalt del av en stykkavgift er lik forholdet mellom tilbudselastisiteten og etterspørselselastisiteten.

Datterselskap

Et datterselskap er et selskap som er et annet selskap, morselskapet, eier en så stor del av aksjene i selskapet at de representerer flertallet av stemmene eller at det på annen måte har bestemmende innflytelse i selskapet. 

Daytrader

En som handler med verdipapirer på kort sikt. En daytrader kan for eksempel gå inn og ut av den samme aksjen flere ganger hver dag.

Debet

Venstre side av en konto, motsatte av kredit.

Debitor

Den (person eller virksomhet) som virksomheten har penger til gode av.

Deflasjon

Vedvarende nedgang i prisnivået, motsatt av inflasjon.

Dekningsbidrag

Det produsenten har til rådighet for å dekke de faste kostnadene. Sagt på en annen måte forskjellen mellom salgsinntekt og variable kostnader.

Dekningsbidragsmetoden

Metode for å finne fram til kostnad ved de forskjellige produktene. Tar ikke hensyn til alternativkostnader til utnyttelse av «faste ressurser». Tar i utgangspunktet bare hensyn til særkostnader. Se også ABC-kalkyle og Selvkostmetoden.

Dekningsgrad

Dekningsbidraget i prosent av totalinntekten. 

Deltakerlignet selskap

Et selskap som ikke er eget skattesubjekt, men hvor selskapet blir lignet samme med deltakerne (eierne). De enkelte eierne blir lignet for selskapets inntekt og formue.

Deltakermodellen

Skattemodell som ble innført for deltakerlignende selskaper fra og med skatteåret 2006. Modellen innebærer løpende beskatning av overskudd samt en ny runde med beskatning ved utdeling fra selskapet. 

Den tyske syke

Kjennetegnes av overbetalte arbeidere som har for lite å gjøre, næringslivsledere som skyr risiko og en overaktiv stat som kveler økonomisk aktivitet med høyt skattetrykk og alskens reguleringer. Sykdommen er i ferd med å ta strupetak på den gründervilje som i etterkrigstiden omskapte Tyskland fra en ruinhaug til et av Europas rikeste land. (Velferdsfødde tyskere har Europas lengste ferier, høyeste lønn, korteste arbeidstid, yngste pensjonister og eldste studenter.)

Depresiering

Ved flytende valutakurser presser markedet verdien på landets valuta ned. Når for eksempel norske kroner depresieres, stiger valutakursen, mens kronekursen går ned.

Depresjon

En vedvarende og dyp konjunkturnedgang
se konjunktursvingninger.

Derivat

Finansielt instrument (opsjon el. future) som er avledet av et annet verdipapir.

Det lange løp

Den tidsperiode som er lang nok til at bedriften kan tilpasse alle innsatsfaktorer til endringer i rammebetingelsene.

Determinerthetsaksiomet

Aksiomet som sier at konsumenten, stilt overfor et valg mellom to godekombinasjoner, A og B, må gi ett, og bare ett, av følgende tre svar: Enten prefererer hun A fremfor B, eller hun prefererer B fremfor A, eller hun er indifferent mellom A og B.

Devaluering

Når myndighetene i et regulert valutamarked (i et fastkursregime) setter ned verdien på (nedskriver) landets valuta. Når for eksempel norske kroner devalueres, stiger valutakursen mens kronekursen går ned.

Devalueringsforventning

Det forhold at aktørene i valutamarkedet forventer en devaluering.

Direkteavkastning

Utbytte delt på aksjekurs for aksjer. Kupongrente delt på kurs for obligasjoner.

Direkte kostnader

Kostnader som kan henføres til en bestemt vare eller vareparti.

Direkte skatter

Skatter som betales direkte av en fysisk eller juridisk person. Direkte skatter adskiller seg fra indirekte skatter, som betales i tilknytning til produksjon, omsetning, import eller eksport.

Disponibel inntekt

Inntekten som står til den enkeltes rådighet etter at skatt er betalt (inntekt minus skatt).

For land: Inntekt til disposisjon til konsum og sparing. Disponibel inntekt er lik nettonasjonalprodukt pluss netto lønns- og formuesinntekter + netto aksjeutbytte + netto renter og stønader.

Diversifisering

Investeringer på tvers av tid og investeringsobjekter. Ved kjøp av aksjer så sprer en investeringene ut over mange aksjer, dette for å kun sitte igjen med markedsrisikoen og bli kvitt den bedriftspesifikke risikoen. Dette reduserer risikoen ved å investere, det er også slik at en antar at en i aksjemarkedet kun får betalt for markedsrisiko. Sagt på en annen måte om en ikke diversifiserer så vil en i gjennomsnitt få en lavere forventer avkastning enn om en diversifiserer.

Dividende

Aksjonærenes andel av overskudd i en bedrift, utbytte. Brukes også om kreditorenes del av et konkursbo.

DN

Dagens Næringsliv er en norsk avis som bringer nyheter innen økonomi, politikk, nærings- og samfunnsliv. Avisen er lett gjenkjennelig da den trykkes på rosa papir. Sjefredaktør og administrerende direktør siden 2000 er Amund Djuve.

Dobbel bokføring

Ved bokføring av et regnskapsbilag skal det føres like store beløp både til debet og til kredit på ulike kontoer.

Dollarisering

Et annet lands valuta (gjerne USD) innføres som lokal valuta.

Dow Jones

Indeks basert på kursene til de 30 mest omsatte aksjene på New York-børsen.

Driftsbalansen

En oppstilling av et lands behov for finansiering. Driftsbalansen består av vare- og tjenestebalansen (ofte kalt handelsbalansen eller nettoeksporten, det vil si netto eksport av varer og tjenester) og av rente- og stønadsbalansen (det vil si netto renteinntekter og aksjeutbytte pluss netto stønader fra utlandet). Hvis det er overskudd på driftsbalansen, vil et land normalt få økte netto fordringer overfor utlandet (det vil si utlandet skylder landet penger). Saldoen på driftsregnskapet: Eksport – import + netto lønns- og formuesinntekter + netto inntektsoverføringer fra utlandet.

Driftsnøytralitet

Vil si at gjennomsnittskostnadene er konstante. Se også Skalafordeler.

Driftsregnskapet

Den del av utenriksregnskapet som viser valutainntekter fra eksport, renteinntekter, aksjeutbytte, lønnsinntekter, gaver og stønader fra utlandet, og valutautgifter ved import, renteutgifter, lønninger, aksjeutbytte, gaver og stønader til utlandet.

Driftsresultat

En bedrifts driftsresultat er lik bedriftens driftsinntekter (omsetning) minus vareforbruk, lønn, husleie og andre ordinære driftskostnader.

Due diligence

Prosses hvor en i forkant av et kjøp prøver å komme fram til forhold som kan være viktige for kjøpet eller prisinga av objektet. En prøver å avdekke om det finnes skjellet i skapene eller om det rett og slett eksisterer deal brackers.

Duopol

Et marked med kun to tilbydere av like eller differensierte produkter.

Durasjon

Uttrykk for løpetid på et rentepapir eller på rentepapirene i en portefølje. Lang durasjon innebærer større svingninger i porteføljens verdi ved renteendringer.

Dydsetikk

Etisk teoriretnig som setter fokus på kultiveringa av gode karakteregenskaper, og som setter vurderingar av personer i sentrum.

Dødvektstap

Reduksjon i samfunnsøkonomisk overskudd som følge av en avgift.

Døgnlånsrenten

(D-lånsrenten). Renten på bankenes kortsiktige lån (ofte dagslån) i Norges Bank, danner taket i rentekorridoren. Tidligere kalt dagslånsrenten.