Archive for the ‘Bolig og skatt’ Category

Boligsparing for ungdom virker ikke

mandag, juni 14th, 2010

Atikkelen under sto på trykk i DN, 14. juni 2010.

Boligsparing for ungdom (BSU) er til ugunst for unge boligkjøpere hvis ordningen brukes av mange og øker boligsparingen mye, og den er usosial dersom kun få, ressurssterke benytter seg av ordningen, skriver doktorgradsstudent Are Oust.

BSU er et forsøk på å subsidiere unge boligkjøpere slik at de enklere skal få etablert seg som boligeiere. Når en innfører en subsidie, vil det alltid være en fordeling av denne subsidien mellom kjøper og selger. Hvordan ordningen er utformet, pluss egenskapene ved godet, vil avgjøre hvor mye av subsidien hver av partene får.

BSU har to egenskaper ved seg som tilsier at det meste av subsidien tilfaller selger, og et element som tilsier at noe av subsidien blir igjen hos kjøperen.

(mer…)

BSU bør avvikles!

fredag, mai 21st, 2010

Sverre Juul-Hansen og Henrik Aarstad hadde en gjestekronikk i DN 21. mai, og de har vært så snille at de har latt oss legge ut deres kronikk her. De er sisteårs studenter ved Industriell Økonomi og Teknologiledelse ved NTNU

Høyres skattepolitiske talsmann Gunnar Gundersen uttaler til DN.no den 3. mars at høyere egenkapitalskrav for boligkjøpere må følges opp av en utvidelse av BSU-ordningen. Vi vil gjerne tilbakevise Gundersens påstand om at BSU-ordningen er et treffsikkert virkemiddel. I stedet finner vi at ordningen bidrar til å øke de sosiale forskjellene blant unge.

Boligsparing for ungdom (BSU) er en ordning som gir ungdom under 34 år skattefradrag for sparing til bolig. I dag gis det 20% skattefradrag for årlige beløp inntil kr 20 000, mot at midlene en gang i fremtiden benyttes til finansiering av første bolig. Inntil dette er pengene låst på konto hos banken til en relativt hyggelig rente. Ordningen bejubles av såvell banker som myndigheter, og har ikke uventet oppnådd stor popularitet.

(mer…)

Skattetaksering av eiendommer og mangelen på et godt og rettferdig nasjonalt takseringssystem

tirsdag, mai 4th, 2010

Bakgrunn: Undertegnede har i forbindelse med et masterstudium, Master of Public Administration, som jeg tok fra januar 2008 til april 2010, ved Høgskolen i Nord- og Sør- Trøndelag og Handelshøjskolen i København, gjennomført en studie om kommunale eiendomsskattetakster i Kragerø kommune. Jeg vil kort redegjøre for studien. Masteroppgaven min var i hovedsak bygd på tallanalyse, med bruk av statistiske teknikker. Jeg sammenlignet skattetakster på boliger og fritidsboliger mot omsetningsverdier etter at skattetakstene var satt. Den kommunale eiendomsskatteloven av 1975 og dens tolkning, sier at likeartede eiendommer skal takseres likt og med samme skattesats. I tillegg skal eiendommene takseres til antatt omsetningsverdi, og dermed skal man forvente proporsjonalitet i forholdet skattetakster og omsetningsverdier i Kragerø.

(mer…)

Ordveksling om eiendomsskatt

tirsdag, november 24th, 2009

Professor ved Universitetet i Oslo Kjetil Storsletten startet 24.08.2007 en ordveksling i Aftenposten om eiendomskatten hvor flere av de viktigste elementene når det kommer til eiendomskatten/boligskatt blir tatt opp. De aller fleste økonomer støtter en økt skatt på eiendom, da denne skatten er rettferdig og den gjør i liten grad skade på økonomien, likevel subsidieres boliger.

(mer…)

Stigende boligpriser er usosialt

fredag, oktober 9th, 2009

“Ofte får man inntrykket av at alle tjener på boligsprisoppgang. Overskrifter som «se hvor mye boligen din har steget i verdi» pryder stadig mediebildet som om alle boligeiere er tjent med en prisoppgang. Undertonene preges av at stigende boligformue er positivt for alle bortsett fra de få som ikke eier – uten betenkeligheter. Ja, man kan selvfølgelig selge og ta profitt etter en prisoppgang, men hvor skal du da bo?”

Slik innleder Olav Chen, portefølgeforvalter i Storebrand Kapitalforvaltning, sin kommentar om boligpriser, skatt, politikk og rente på e24.no.

(mer…)

Beskatning av bolig, en kort gjennomgang

torsdag, oktober 8th, 2009

Beskatning av bolig er et stort og uoversiktlig system, som slett ikke er skattenøytralt. Her en noe forenklet gjennomgang:

(mer…)

Boligskatten: Hopp i det!

tirsdag, september 8th, 2009

Denne artikkelen ble først publisert i na24 14. august 2006, men det er få ting som har endret seg siden den gang.

Er det klin umulig å få gjennomført en fornuftig boligbeskatning her i landet – og så bruke skatteinntektene herfra til å kutte andre skatter og avgifter? Så godt som alle økonomer som spørres, mener at en rimelig boligskatt som kan finansiere andre skattekutt er en utmerket ide. Men fra politisk hold gis det ikke håp.

Høyresiden, som for et par år siden avskaffet en upopulær skatt som få forsto, avviser alle forslag. De ligger som gjedda i sivet og venter på at venstresiden vil si at det kanskje kan være smart med boligskatt. Venstresiden, som var mot fjerningen av boligskatten, vet at det dummeste de kan gjøre, er å si at en ny boligskatt må vurderes. Derfor knertet Aps statsminister og SVs finansminister ned Senterpartiets høyttenkende Per Olaf Lundteigen. Tak for rentefradrag på lån over to millioner kroner pr. person var ingen vinnersak.

(mer…)

Skamløs urettferdighet!

mandag, september 7th, 2009

Fordelingsutvalget er i ferd med å komme med sin NOU, hvor de har blitt bedt om å foreslå tiltak som kan bidra til å redusere økonomiske forskjeller over tid. Et av forslagene deres er økt boligbeskatning, men da mest som et inndekningsforslag for andre gode tiltak.

Det kommer stadig opp forslag om endringer i boligbeskatningen, som for eksempel i Skaugeutvalget sitt forslag til skatteendringer i forbindelse med ny skattereform, 2004-2006. Alle gode økonomer er enig om det er fornuftig med mer beskatning av bolig, da det er samfunnsøkonomisk gunstig.

(mer…)

Robinson, Nøtteliten og hytteskatten

mandag, september 7th, 2009

Vi befinner oss på en liten sydhavsøy hvor Robinson eier en stor og en liten hytte. Den store hytta kostet Robinson 1000 nøtter mens den lille hytta kostet han 500 nøtter. Han bor i den store hytta, mens han ønsker å leie ut den lille hytta.

Alenemoren Nøttehilde har nettopp flyttet til øya sammen med sin sønn Nøtteliten. Av forskjellige grunner så er det vanskelig for Nøttehilde å kjøpe sin egen hytte, så hun har valgt å leie den lille hytta av Robinson.

www9.jpg

(mer…)