Archive for the ‘Artikkellenker’ Category

Boligprisstigning og velferd

onsdag, februar 2nd, 2011

”From the perspective of household welfare, house prices appreciation does not lead to welfare improvement for all households. Young homeowners expect to upgrade their housing services as their income increases and their families expand. A positive housing price shock, therefore, incurs net welfare losses for them, since the rise in the value of their existing homes is not large enough to compensate them for the rise in their lifetime housing costs. House price appreciation also lower a renter’s lifetime welfare, since he suffers from higher cost in acquiring housing services and yet does not receive any housing wealth gains. Only old homeowners receive net welfare gains.”

Wenli Li og Rui Yao (2006) “The Life-Cycle effects of house price changes.”

Ordveksling om eiendomsskatt

tirsdag, november 24th, 2009

Professor ved Universitetet i Oslo Kjetil Storsletten startet 24.08.2007 en ordveksling i Aftenposten om eiendomskatten hvor flere av de viktigste elementene når det kommer til eiendomskatten/boligskatt blir tatt opp. De aller fleste økonomer støtter en økt skatt på eiendom, da denne skatten er rettferdig og den gjør i liten grad skade på økonomien, likevel subsidieres boliger.

(mer…)

Oljefondet inn i eiendom

tirsdag, november 10th, 2009

Som vi kunne lese på na24 i dag så skal oljefondet eller Statens pensjonsfond utland kjøpe eiendom for betydelige summer.

Bakgrunnen for dette er at det i juni 2008 ble vedtatt at den strategiske eiendomsandelen til fondet skulle være på 5 prosent.

I 2007 bestilte Finansdepartementet en rapport hvor de ba om utredning om eiendom burde inngå som en del av pensjonsfondets portefølge.

Lenke til rapporten her

The boom and bust in the US

onsdag, oktober 14th, 2009

“The boom and bust to house prices and housing returns over the past 12 years is likely un-precedented in the United States. According to data from the Bureau of Economic Analysis and MacroMarkets LLC, real house prices in the United States increased by about 6-1/2 percent per year over the 1997-2006 period. To put this growth in context, over the decade spanning 1987-1996, the same data sources suggest that real house prices in the United States did not increase at all; and, the available evidence suggests that real house prices in the United States increased by less than 2 percent per year in real terms over the 1950 to 1996 period (Davis and Heathcote 2007, Shiller 2005). From year-end 2006 through the first quarter of 2009, real house prices have fallen by 34 percent,…”

Kilde: Campbell, Davis, Gallin and Martin, 2009, What moves housing markets: A variance decomposition of the rent-price ratio, Journal of Urban Economics 66, 90-102

Stigende boligpriser er usosialt

fredag, oktober 9th, 2009

“Ofte får man inntrykket av at alle tjener på boligsprisoppgang. Overskrifter som «se hvor mye boligen din har steget i verdi» pryder stadig mediebildet som om alle boligeiere er tjent med en prisoppgang. Undertonene preges av at stigende boligformue er positivt for alle bortsett fra de få som ikke eier – uten betenkeligheter. Ja, man kan selvfølgelig selge og ta profitt etter en prisoppgang, men hvor skal du da bo?”

Slik innleder Olav Chen, portefølgeforvalter i Storebrand Kapitalforvaltning, sin kommentar om boligpriser, skatt, politikk og rente på e24.no.

(mer…)

Boligboble?

lørdag, september 26th, 2009

“Som en viktig del av finanskrisen, ser vi boligkrakk med sterkt fallende priser i de fleste land. I USA har boligprisene rast snart 40 prosent siden toppen i 2006. I Danmark har prisen på leiligheter falt med ca. 30 prosent. Lignende dramatiske tendenser ser vi i andre europeiske land. Også her hjemme så det mørkt ut da boligprisene raste med 14 prosent i løpet av 16 måneder, fra august 2007 til og med desember 2008.
……
Historiske hendelser og historisk statistikk kan si oss en hel del om tidligere erfaringer og hvor vi står i dag i forhold til tidligere tider, med oppbygging av boligbobler og påfølgende boligkrakk. Denne artikkelen tar derfor for seg slike bobler i Norge gjennom nesten to hundre år, som et bakteppe for å drøfte hvorvidt vi har en boligboble i Norge i dag. Videre hvorfor boligmarkedet her hjemme snudde prisfall til prisvekst igjen de første månedene av 2009, i motsetning til de fleste andre land, der prisene har fortsatt å falle betydelig.»

Slik innleder Professor Ola Honningdal Gryttenen artikkel i Magma – Årgang 12 – Nr. 5 – 2009

Lenke til artikkelen i Magma.

Boligkrisen – Norges plass i det globale boligkrakket

lørdag, september 26th, 2009

“Den norske krisen i boligmarkedet kan, akkurat som finanskrisen, betegnes som en klassisk finanskrise, som finner sted etter en formidabel oppgang i konjunkturer, kreditt og priser på finansobjekter, deriblant eiendommer. Man ser klare indikasjoner på at en overopphetet økonomi har medført bobler både i aksje- og boligmarkeder verden over. Norge utgjør i så måte ikke noe unntak. Realboligprisene har aldri noen sinne vært tilnærmelsesvis så høye som i 2007 og forholdet mellom boligpriser og husleie heller aldri så høyt.
….
Imidlertid finnes det en del lyspunkter i markedet. Etterspørselen etter boliger har tatt seg noe opp etter det som ble betegnet som full stopp høsten 2008. Rentenivået har falt betydelig, og sjenerøse krisepakker rettet mot bankvesenet bidrar til at det er lettere å få lån enn det ellers ville ha vært i slike krisetider.»

Artikkelen er skrevet i fabruar 2009 så artikkelforfatteren Ola Honningdal Grytten professor ved NHH, var sikkert noe mer negativ i dette Civita-notatet nr 3 2009 enn det han kanskje er i dag. Noe også en senere Magma artikkel kan indikere.

I notatet viser Grytten fram flere lange tidserier som vi tror at er viktig for boligprisene.

Lenke til Civita-notatet

Boligpris, kredittvekst og virkninger på realøkonomien

lørdag, september 26th, 2009

«Fra 1992 og fram til sommeren 2007 steg norske boligpriser betydelig både nominelt og reelt. I perioden fra 2003 gikk økte boligpriser også sammen med høy vekst i bankenes utlån til boligformål. Fra september 1999 til utgangen av 2008 lå tolvmåndersveksten i husholdningenes samlede gjeldsopptak på over 7 prosent. Samtidig avdekket Boliglånsundersøkelsen store strukturelle endringer i boliglånsmarkedet, som økt bruk av avdragsfrihet, lengre løpetid, høyere belåningsgrader og – etter hvert – introduksjon av såkalte rammelån, se Kredittilsynet (2009). I dag er om lag 95 prosent av bankenes samlede utlån til personkunder gitt med pant i bolig, og bankene er den viktigste finansieringskilden for norske husholdningers boligkjøp, noe som gir en nær korrelasjon mellom utviklingen i boligprisene og husholdningenes kredittvekst.»

Hentet fra en fagartikkel i magma skrevet av Trond-Arne Borgersen Førstelektor i Østfold, Håvard Hungnes Statistisk sentralbyrå og Eilev S. Jensen Statistisk sentralbyrå.

Boligpris, kredittvekst og virkninger på realøkonomien, Magma Årgang 12 – Nr 5 – 2009

Lenke til Magma.

Boligmarked og boligpriser

mandag, september 7th, 2009

«Vi står midt oppe i den alvorligste finanskrisen siden 1930-tallet. Verdiskapningen i verdensøkonomien faller for første gang siden 2. verdenskrig og millioner blir arbeidsledige. Det hele startet med en boligboble i USA som sprakk. Hvordan kunne det gå så galt og hvordan fungerer egentlig boligmarkedene? «

Slik starter Sjeføkonom i First Securities Harald Mangnus Andreassen sin artikkel Boligmarked og boligpriser, som sto på trykk i Praktisk økonomi& Finans Vol. 25, 2-2009

Lenker

idunn.no

Som Pdf